Charlottes Tekst en Media, gevestigd te Hengelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.charlottestekstenmedia.nl/

Charlotte Bax is de Functionaris Gegevensbescherming van Charlottes Tekst en Media Zij is te bereiken via charlotte@charlottestekstenmedia.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Charlottes Tekst en Media verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via charlotte@charlottestekstenmedia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Charlottes Tekst en Media verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming

Charlottes Tekst en Media maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Charlottes Tekst en Media bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Gegevens die gebruikt zijn voor het aanmaken van een account op deze website of het inschrijven voor de nieuwsbrief worden bewaard zolang de betreffende persoon het account niet verwijdert of zich niet uitschrijft.

Gegevens die gebruikt worden voor het aanmaken van offertes en facturen worden bewaard zolang die adminstratie wettelijk moet worden bewaard voor de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Charlottes Tekst en Media verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Charlottes Tekst en Media blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Charlottes Tekst en Media gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Charlottes Tekst en Media gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Een overzicht hiervan vind je in het tabblad “Cookie policy” op deze pagina.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Charlottes Tekst en Media en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar charlotte@charlottestekstenmedia.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Charlottes Tekst en Media wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Charlottes Tekst en Media neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via charlotte@charlottestekstenmedia.nl

Deze privacyverklaring is gegenereerd met de privacyverklaringgenerator van veiliginternetten.nl

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Charlottes Tekst en Media, een eenmanszaak gevestigd te Hengelo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77483324.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en samenwerking tussen Charlottes Tekst en Media (hierna Charlotte) en een andere partij (hierna klant).

Door een opdrachtovereenkomst te sluiten of een product in de webshop te kopen, gaat de klant automatisch akkoord met de algemene voorwaarden en de privacyverklaring van Charlottes Tekst en Media.

Offertes

Alle offertes van Charlotte zijn vrijblijvend en 1 maand geldig. Na overhandiging is het mogelijk om deze in overleg eenmaal te herzien.

Bij wijziging van de oorspronkelijke opdracht wordt door Charlotte een nieuwe offerte opgemaakt.

Charlotte kan niet aan haar offerte worden gehouden wanneer er overduidelijk sprake is van een vergissing of verschrijving.

De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, en exclusief eventuele gemaakte onkosten ten behoeve van de opdracht, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend reis- en verblijfkosten.

Charlotte kan een schatting geven van eventuele verwachte onkosten en voor sommige categorieën een maximum afspreken met de klant.

Indien de verwachte onkosten meer dan €200 zijn, brengt Charlotte een voorschot op de uiteindelijke kosten in rekening.

In het geval van een zeer grote of langlopende opdracht behoudt Charlotte zich het recht voor om de betaling in termijnen te laten verlopen. Indien de klant een kleine ondernemer is met een beperkte cashflow, is het eveneens mogelijk om een betaling in termijnen aan te vragen.

Prijzen

Charlotte behoudt zich het recht voor om haar prijzen tussentijds te wijzigen.

Wijzigt zij haar prijzen tijdens de looptijd van een opdracht, dan gelden de prijzen die zij heeft vermeld in haar offerte voor die opdracht.

Prijswijzigingen van abonnementen, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend webhosting, worden voorafgaand aan verlenging van het abonnement aangekondigd.

Opdrachtovereenkomst

Na het tot stand komen van een overeenkomst, kan deze alleen met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

Charlotte begint pas aan een opdracht wanneer de klant en zijzelf de opdrachtovereenkomst hebben ondertekend en de klant een complete briefing heeft overhandigd.

Eventuele deadlines worden schriftelijk vastgelegd.

In geval van meerwerk behoudt Charlotte zich het recht voor om een meerprijs te rekenen bovenop de overeengekomen prijs.

Eventuele meerkosten als gevolg van een wijziging in de opdracht komen ten laste van de klant. Charlotte behoudt zich het recht voor om in zo’n geval de levertijden redelijkerwijs uit te stellen.

Charlotte behoudt zich het recht voor om een samenwerking nietig te verklaren of een nieuwe offerte te maken wanneer feedback van de klant neerkomt op “we willen iets totaal anders dan we in eerste instantie hebben afgesproken”. Bij nietigverklaring brengt Charlotte een percentage van de afgesproken prijs in rekening voor de gedane arbeid en eventuele gemaakte onkosten, op basis van de gemaakte vorderingen.

Charlotte kan niet aan haar verplichtingen volgens de opdrachtovereenkomst worden gehouden indien de uitvoering daarvan gehinderd wordt of onmogelijk wordt gemaakt door overmacht.

Abonnementen

Abonnementen, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend webhosting of beheer, worden in eerste instantie aangegaan voor een jaar en zijn daarna maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 30 dagen.

Indien een abonnement niet wordt opgezegd, wordt dit stilzwijgend verlengd met een jaar.

Abonnementsgelden worden jaarlijks gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

Opzegging van een abonnement kan alleen schriftelijk gebeuren.

Indien de klant een abonnement opzegt voor het verloopt, worden eventuele reeds betaalde kosten naar verhouding terugbetaald.

Digitale producten

Door de aard van digitale producten, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend e-books en online cursussen, is het niet mogelijk deze te ruilen of te retourneren.

Door bestelling en betaling krijgt de klant toegang tot zijn/haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hiermee afstand doet van zijn/haar herroepingsrecht.

De klant kan geen rechten of verplichtingen ontlenen aan het kopen en gebruiken van een online product, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend het volgen van een cursus. Ieder handelen van de klant is voor zijn/haar eigen risico. Charlotte is niet aansprakelijk voor de manier waarop de klant het geleerde in de praktijk brengt.

Aansprakelijkheid

Charlotte is niet aansprakelijk voor eventuele schade opgelopen door de klant of klant die verband zou kunnen houden met de samenwerking.

Charlotte zal vertrouwelijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht zo zorgvuldig mogelijk behandelen. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Betaling

Het is alleen mogelijk om te betalen via bankoverschijving.

Alle offertes en facturen worden opgesteld in euro’s.

Charlotte behoudt zich het recht voor om tussentijdse deelfacturen te sturen tijdens de uitvoer van langdurige projecten, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend webdesigntrajecten.

De klant is verplicht om binnen de wettelijke termijn van 30 dagen na facturatie te betalen. Het wordt echter gewaardeerd als dit binnen 14 dagen gebeurt.

Indien de klant niet binnen de wettelijke termijn heeft betaald, stuurt Charlotte een betalingsherinnering.

Is het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na het versturen van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald, dan behoudt Charlotte zich het recht voor om het verschuldigde bedrag te verhogen met een rente van 5% per maand, ingaande op de dag na de einddatum van de betalingsherinnering.

Garantie

Charlotte is niet verantwoordelijk danwel aansprakelijk voor het functioneren van diensten van externe partijen die zij inschakelt, maar zal desondanks haar uiterste best leveren om een zo goed mogelijke service te bieden mocht er onverhoopt iets mis gaan of niet naar wens zijn.

Charlotte garandeert het correct en veilig functioneren van iedere website die zij zelf heeft gebouwd en in beheer heeft, en doet haar uiterste best om eventuele technische problemen zo snel mogelijk te verhelpen.

Charlotte geeft de klant altijd de mogelijkheid om het beheer van een website zelf uit te voeren. Charlotte is echter niet verantwoordelijk danwel aansprakelijk voor het functioneren van elementen die door de klant of een derde partij zijn gewijzigd of toegevoegd.

AGV

Door het aangaan van een overeenkomst of het kopen van een product in de webshop gaat de klant ermee akkoord dat Charlotte diens persoonsgegevens laat verwerken door één of meerdere van de volgende partijen: Antagonist, Mailerlite, Google Drive en/of Rompslomp.

Overige bepalingen

Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen nog steeds van kracht.

Indien zich een situatie voordoet waarin niet wordt voorzien door deze algemene voorwaarden of het Nederlandse recht, dan wordt uitgegaan van het gezond verstand en proberen Charlotte en de klant samen tot een oplosing te komen.

Indien Charlotte van de algemene voorwaarden afwijkt ten gunste van de klant, kunnen daar door de klant geen rechten aan ontleend worden.

Charlotte behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen indien zij dat nodig acht.

Deze nieuwe voorwaarden zullen ingaan op het moment dat een nieuwe opdracht aanvangt. Op reeds begonnen samenwerkingen zullen de oude voorwaarden nog van kracht zijn.

Laatst geüpdated: 24 augustus 2022

Scroll naar boven